سوالات متداول

کارهای چاپی بین 7 ای 10 روز کاری زمان میبرن تا از چاپ برسن.به محض آماده شدن روز بعد ارسال میشوند.

پاکت ها بسته 8 به تعداد کار مشتری از 10 الی 20 روز کاری زمان میبرت تا آماده تحویل شوند

کارها یکشنبه و سه شنبه هر هفته ارسال میشوند.

سفارش هایی که بعد از ساعت 13 ظهر شنبه و سه شنبه ثبت شوند ارسال آن برای فردا نیست و  تاریخ بعدی ارسال میشود.